Onze projecten uitgelicht

Reconstructie Steinhagenseweg (onderdeel Snellerpoort)

Vrijwel direct na het openstellen van de Beneluxlaan in Woerden is het volgende project van start gegaan: de reconstructie van de Steinhagenseweg. Met deze reconstructie wordt het uiteindelijke bouwterrein functievrij gemaakt. Zo worden bestaande verhardingen verwijderd en tijdelijke verharding aangebracht. Kabels en leidingen worden verlegd naar de nieuwe situaties en de toekomstige riolering wordt aangelegd. Ook hier verzorgen wij voor de gemeente Woerden op dit project het toezicht op de werkzaamheden.


Opdrachtgever: Gemeente Woerden

Vijfhuizen Pracht 468

Op dit moment wordt er hard gewerkt in Vijfhuizen. In het dorpshart van Vijfhuizen zijn 30 nieuwe woningen gebouwd. Na de begeleiding van de sloop van de villa die ooit op de projectlocatie stond (met huisnummer 468) en de civiel technische begeleiding van de bouwrijp fase is men onlangs gestart met het woonrijp maken van de projectlocatie. Form Infra mag ook in deze fase weer het toezicht verzorgen op de civiele werkzaamheden.


Opdrachtgever: Wilma Wonen

Herstel kademuren binnenstad Oudewater

In opdracht van de gemeente Woerden heeft Form Infra een aantal rollen in het integraal project managementteam vervuld. De opdrachtgever heeft voor dit project een contract opgesteld waarin samenwerking voorop staat. In dit project vormden de opdrachtgever en de aannemer een bouwteam, waardoor zij maximaal gebruik maakten van elkaars expertise. Binnen deze samenwerking was de aannemer verantwoordelijk voor de uitvoerbaarheid en technische invulling van het contract. De gemeente was verantwoordelijk voor de contractvorm, het omgevingsmanagement en het beschikbaar stellen van de middelen.


Form Infra heeft tijdens dit project toegezien op de kwaliteit en beheersing van het project. Kwaliteitstoetsen werden met de aannemer afgestemd. Door ervaring in de realisatie van projecten werd duidelijk waarop gelet dient te worden. Anderzijds werd er toegezien op de gemaakte afspraken en contractuele voorwaarden vanuit het contract en de planning. Hierbij werden kosten inzichtelijk gemaakt, werd de meest efficiënte werkwijze afgestemd met de aannemer en konden risico’s en veiligheid bespreekbaar worden gemaakt.


Dankzij specialisme in de aannemerij, begeleiding van projecten en kosten kon Form Infra invulling geven aan toezicht en projectbeheersing.


Opdrachtgever: Gemeente Woerden

Nieuwbouwproject Nieuw Rein

In Hazerswoude-Rijndijk werd in 2021 het nieuwbouwproject 'Nieuw Rein' gerealiseerd. Hier zijn 102 woningen gebouwd. Form Infra mocht het toezicht verzorgen op de civiel technische werkzaamheden, voor zowel de BRM- als de WRM fase. 


Opdrachtgever: Projectontwikkelaar Wilma Wonen

Beneluxlaan onderdeel Snellerpoort (afgerond)

Sinds de start van de werkzaamheden is er onder andere ca. 55.000 m3 grond verzet, 5.700 m3 EPS verwerkt, ruim 16.500 m2 puinverharding aangebracht en zo’n 6.500 ton asfalt verwerkt op het project ‘Verlengen Beneluxlaan’ te Woerden. Form Infra heeft voor dit project van de Gemeente Woerden (Werken voor Oudewater en Woerden) het civiel technisch toezicht mogen verzorgen op de werkzaamheden.


Opdrachtgever: Gemeente Woerden

Bouwrijp maken Snellerpoort (afgerond)

Onlangs hebben we een mooi project mogen begeleiden ‘in onze eigen achtertuin’.


De werkzaamheden op het ontwikkelingsplan Snellerpoort (700-800 woningen) in de Gemeente Woerden zijn in 2021 officieel gestart. Deze werkzaamheden op het ontwikkelingsplan Snellerpoort betroffen voorbereidende werkzaamheden, zoals het ontgraven van de bouwblokken en wegcunetten, het voorbelasten van toekomstige wegen en rioolsleuven en het ontgraven van een nieuwe watergang inclusief het aanbrengen van (tijdelijke) duikers.


Aanvullend heeft Form Infra de opdracht gekregen voor het omleggen van de Steinhagenseweg. Deze omlegging is nodig om de verdere ontwikkeling van Snellerpoort te realiseren.


Form Infra heeft ook hier het toezicht op de werkzaamheden mogen verzorgen.


Opdrachtgever: Gemeente Woerden

Asfaltonderhoud (afgerond)

Verschillende wegen in Bodegraven zijn dit jaar voorzien van een nieuwe asfaltconstructie. Form Infra heeft voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de voorbereiding verzorgd. Prachtig om te zien dat met vakmanschap een ‘nieuwe’ weg wordt gecreëerd, die weer jaren mee gaat.


Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven

Centrumgebied Landgoed Bredius (afgerond)

Voor onze opdrachtgever hebben wij onlangs het toezicht en de directievoering mogen verzorgen op het project WRM Centrumgebied Landgoed Bredius te Woerden. De werkzaamheden bestonden o.a. uit:

- het aanbrengen van vijf bruggen

- het ontgraven van een watergang

- de aanleg van dierenweide ‘Kukele-boe’

- het aanbrengen van schelpenasfalt op het voetpad

- het aanbrengen van asfaltverharding op het fietspad.


Opdrachtgever: Gemeente Woerden

Vervangen brug Kromwijkerdijk (afgerond)

De bestaande brug aan de Kromwijkerdijk te Woerden had het einde van zijn levensduur bereikt en moest daarom vervangen worden.

Voor onze opdrachtgever Gemeente Woerden hebben wij voor het zomerreces de directievoering en het toezicht op deze werkzaamheden mogen uitvoeren. De werkzaamheden zijn in een Bouwteam met de aannemer uitgevoerd.

De oude brug is met de bijbehorende constructies volledig verwijderd, waarna de nieuwe landhoofden zijn gestort. De brug bestaat uit twee liggers die met elkaar verbonden zijn middels een natte knoop. Om de bereikbaarheid van aanliggende bewoners en bedrijven te garanderen en de druk bereden fietsroute niet te hinderen is er gebruik gemaakt van diverse noodbruggen en bypasses.


Opdrachtgever: Gemeente Woerden

Aanleg bastion (afgerond)

Form Infra heeft voor haar opdrachtgever, Gemeente Woerden, het toezicht en de directievoering mogen verzorgen voor de realisatie een bastion. Hiervoor zijn o.a. zitelementen aangelegd om te kunnen ontspannen aan de waterkant en te genieten van een mooi uitzicht in Woerden.


Opdrachtgever: Gemeente Woerden

Groot asfaltonderhoud (afgerond)

Voor twee gemeentes heeft Form Infra het asfaltonderhoud begeleid. De gemeentes hebben raamcontracten met aannemers, waarbinnen het dagelijkse asfaltonderhoud wordt verzorgd.

Form Infra heeft de contracten op meerdere vlakken begeleid. Zo zijn de schadebeelden geïnventariseerd en opgenomen en vervolgens verwerkt in rapportages en/of tekeningen. Vervolgens zijn de juiste maatregelen en hoeveelheden met de aannemers afgestemd. Ook heeft Form Infra de financiële afhandeling, de voorbereiding van bewonersinformatie en het coördineren van verkeersmaatregelen verzorgd.


Tijdens de realisatiefase van het contract hebben wij toegezien op de gevraagde kwaliteit en de vooraf gemaakte afspraken. Voor de kwaliteitscontrole zijn diverse meetinstrumenten ingezet en is een dagelijkse rapportage opgesteld. Dankzij kennis en ervaring in aannemerij en kosten heeft Form Infra tijdens de gehele contractstermijn de gemeentes kunnen ondersteunen.


Opdrachtgever: Gemeente Stichtse Vecht en Gemeente Bodegraven

Voorbereiding C-wegen met problematiek Bodegraven - Reeuwijk (Afgerond)

Form Infra heeft voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk meerdere C-wegen voorbereid. C-wegen zijn oude landwegen buiten de bebouwde kom, die door constructie of situering niet geschikt zijn voor zwaar verkeer.


Onderhoudskosten van deze wegen zijn hoog. Om deze projecten zo optimaal en economisch mogelijk in te vullen, heeft de gemeente aan Form Infra gevraagd om SSK ramingen op te stellen. Elk jaar worden deze SSK ramingen beoordeeld op conjuctuur, indexering en aanvullende onderzoeken die hierop van invloed zijn. Door de kosten inzichtelijk te maken, kon de gemeente prioritering aan projecten geven.


Ook heeft Form Infra de civiel technische voorbereidingen van een tweetal C-wegen opgestart. Deze werkzaamheden betreffen o.a. het begeleiden van het VO, DO tot UO ontwerp, bewoners informeren en de daarbij horende participatie, wijkteams informeren en mogelijke wensen vertalen in het ontwerp. Ook het begeleiden van de aanbesteding behoort tot de werkzaamheden.


Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Complexe gestuurde boringen in Leiden (Afgerond)

Voor onze opdrachtgever DTE hebben wij het toezicht mogen verzorgen bij 10 (complexe) gestuurde boringen t.b.v. de toekomstige reconstructie van de N206 (Lammenschansplein). In de directe omgeving van dit wegvak liggen circa 400 kabels en leidingen, welke niet allemaal kunnen worden gehandhaafd in de nieuwe situatie. Om deze reden wordt het merendeel van deze kabels en leidingen verlegd.


Opdrachtgever: Dutch Tunnel Engineering (DTE)

Ontwikkeling terrein Ocriet Eembrugge (Afgerond)

Ontwikkelaar Wilma Wonen heeft grond aangekocht waar ontwikkeling dient plaats te vinden. Doordat op het terrein in het verleden industrie is geweest, dienen mogelijk saneringen te worden uitgevoerd. Ook waren oude resten van de industrie overgebleven, welke verwijderd dienden te worden. Form Infra heeft dit project ondersteund op verschillende vlakken.


Allereerst is er een financiële verkenning gedaan middels het opstellen van een raming. Tevens is het terrein in kaart gebracht en ingemeten. Hierbij zijn hoeveelheden bepaald en mogelijke optimalisaties besproken. Vervolgens heeft Form Infra het verkennend bodemonderzoek begeleid en is op basis daarvan een raming geupdate. Dankzij deze combinatie van expertises kon de meest optimale uitwerking van het project bereikt worden.


Opdrachtgever: Ontwikkelaar Wilma Wonen